بررسی رابطه تعهد به ارزش های دینی با نگرش به زندگی در بین دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان دشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تعهد به ارزش های دینی با نگرش به زندگی در بین دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان دشتی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی– همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را 3508 نفر از دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان دشتی تشکیل می دادند. حجم نمونه این پژوهش شامل 346 نفر بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بدست آمد. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه های تعهد به ارزش های دینی خدایاری فرد و همکاران (1392) و نگرش به زندگی باتیستا (1973) بود. نتایج نشان داد که تعهد به ارزش های دینی با نگرش به زندگی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان دشتی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد به این معنا که هر چقدر تعهد به ارزش های دینی دانش آموزان بیشتر تر باشد، نگرش به زندگی آن ها نیز بیشتر می شود. نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که با تقویت تعهد به ارزش های دینی در بین دانش آموزان می توان به افزایش نگرش به زندگی آنان در مدارس کمک فراوانی نمود.

کلیدواژه‌ها


Investigating the relationship between commitment to religious values and attitude towards life among secondary school students in Dashti city

Type of article: research article

 

 Authors

Manijeh Shakeri[1],*Falaknaz Atashi[2], Razieh Khosravani[3]

 

[1]. MA of Department of Curriculum planning, Boushehr Branch, Islamic Azad University, Boushehr, Iran

[2].Assistant Professor, Department of Educational Science, Boushehr Branch, Islamic Azad University, Boushehr, Iran.( Correspondence) falaknazatashi1347@gmail.com

[3]. MA of Department of Curriculum planning, Boushehr Branch, Islamic Azad University, Boushehr, Iran

Abstract

 The purpose of this research was to investigate the relationship between commitment to religious values and attitude to life among secondary school students in Dashti city. The present research method was descriptive-correlation. The statistical population of the present study consisted of 3508 students of Dashti secondary schools. The sample size of this research included 346 people, which was obtained through multi-stage cluster sampling. The data collection tool in this research was the questionnaires of commitment to religious values by Khodayari Fard et al. (2012) and attitude towards life by Batista (1973). The results showed that there is a positive and significant relationship between the commitment to religious values and the attitude towards life of the students of Dashti secondary schools in the sense that the greater the commitment to the religious values of the students, the greater their attitude towards life. will be The general conclusion of the research showed that by strengthening the commitment to religious values among students, it is possible to increase their attitude towards life in schools.

Keywords: Commitment to religious values, attitude to life, students.