تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خوش بینی تحصیلی دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان مقطع متوسطه دوم شهر بوشهر در زمان پاندومی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 دکتری گروه روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خوش بینی تحصیلی دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان مقطع متوسطه دوم شهر بوشهر در زمان پاندومی کرونا بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 3040 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بوشهر تشکیل می دادند. حجم نمونه این پژوهش شامل 40 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری خوشه ای بدست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پروتکل آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی معصومیان و همکاران (1392) و پرسشنامه های خوش بینی تحصیلی موران و همکاران (2013) و اضطراب امتحان فریدمن (1997) بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد و نتایج نشان داد که آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی باعث بهبود هر یک از مولفه های خوش بینی تحصیلی یعنی اعتماد دانش آموزان به معلمان، تأکید تحصیلی و یگانگی مدرسه در آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردید.

کلیدواژه‌ها


The effect of mindfulness-based stress management training on the academic optimism of female students with exam anxiety in the second secondary level of Boushehr during the Corona pandemic

Type of article: research article

Authors

Fariba Shafiee Zermitani[1], Mohammad Sheikhiani*[2]

[1].MA of Department of General Psychology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

[2]. Ph.D. Department of Psychology, Farhangian University, Bushehr, Iran (corresponding author) mztf6509@yahoo.com

Abstract

The aim of the present study was the effect of mindfulness-based stress management training on the academic optimism of female students with exam anxiety in the second secondary level of Bushehr during the Corona pandemic. The present research method is semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the present study consisted of 3040 female students of the second secondary level of Bushehr city. The sample size of this research includes 40 people, which was obtained through cluster sampling. The data collection tool in this research was Masoomian et al.'s mindfulness-based stress management training protocol (2013), Moran et al.'s academic optimism questionnaire (2013), and Friedman's exam anxiety (1997). In order to analyze the data, the covariance analysis test was used and the results showed that stress management training based on mindfulness improved each of the components of academic optimism, i.e. students' trust in teachers, academic emphasis and school unity in the subjects of the experimental group. compared to the control group.

Keywords: stress management training based on mindfulness, academic optimism, exam anxiety