موانع و چالش‌های فراروی تعلیم و تربیت جنسی در بعد ارزش‌های فرهنگی از دیدگاه معلمان مدارس دولتی دخترانه ابتدایی ناحیه یک اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و چالش‌های فراروی تعلیم و تربیت جنسی در بعد ارزش‌های فرهنگی از دیدگاه معلمان مدارس دولتی دخترانه ابتدایی ناحیه یک اصفهان در سال تحصیلی 1395-1394 انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس دخترانه ناحیه یک در پایه دوم به تعداد 139 نفر تشکیل دادند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران از این میان تعداد 102 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد و انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه 38 گویه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط پاسخگویان و متخصصان موضوعی مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تایید شد. پایایی آن توسط ضریب الفای کرونباخ (0.82) تایید شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی (انحراف معیار، فراوانی) و استنباطی (آزمون تی، آزمون فریدمن، تحلیل واریانس و تحلیل عاملی) انجام گرفت. یافته ها نشان عوامل ارزش‌های فرهنگی از جمله: تعارض بین ارزش‌های سنتی و مدرن، ناهمسانی ارزش‌های دانش آموزان از نظر تنوع قومیتی و فرهنگی، ارزش‌های مردسالارانه غالب، برداشت‌های غیرمعقول و منطقی از آموزه‌های دینی، کاهش حساسیت نسبت به ارزش‌های اسلامی، تصورات قالبی و کلیشه‌ای درباره مسایل جنسیتی، قالبی بودن نقش‌های جنسیتی (انتظاراتی که جامعه از زنان و مردان دارد)، تفاوت در ارزش گذاری مسائل جنسی و تغییر در ارزش‌های فرهنگی به عنوان موانع و چالش‌های تربیت جنسی کودکان قلمداد می‌گردد. نتایج کلی پژوهش نشان داد ارزش‌های فرهنگی یکی از مهم‌ترین موانع آموزش جنسی کودکان در سطح اجتماع می باشد.

کلیدواژه‌ها


Obstacles and challenges facing sex education in terms of cultural values from the point of view of teachers of girls' primary public schools in the first district of Isfahan

Type of article: research article

Authors

Neda Naderi [1], Narges keshtiaray*[2]

[1]. PhD Student, Department of Curriculum planning, Islamic Azad University,Tehran Branch, Tehran, Iran

[1]. Associate Professor, Department of Curriculum planning, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran (corresponding author) keshtiaray@gmail.com

Abstract

The present study was conducted with the aim of investigating the obstacles and challenges facing sex education in terms of cultural values from the perspective of the teachers of girls' primary public schools in the first district of Isfahan in the academic year of 2014-2015. The statistical population of this research was made up of all the teachers of girls' schools in district one in the second grade, numbering 139 people. The random sampling method was cluster. Using Cochran's sample size formula, among these, 102 people were estimated and selected as the sample size. The data collection tool was a 38-item researcher-made questionnaire, whose formal and content validity was confirmed by the respondents and subject experts, and its construct validity was confirmed using factor analysis. Its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.82). Data analysis was done at two descriptive levels (standard deviation, frequency) and inferential (t-test, Friedman test, analysis of variance and factor analysis). The findings show the factors of cultural values, including: conflict between traditional and modern values, heterogeneity of students' values in terms of ethnic and cultural diversity, dominant patriarchal values, unreasonable and logical perceptions of religious teachings, reduced sensitivity to Islamic values, stereotypical ideas Regarding gender issues, the formality of gender roles (the society's expectations of men and women), the difference in valuing sexual issues, and the change in cultural values are considered as obstacles and challenges of children's sexual education. The general results of the research showed that cultural values are one of the most important obstacles to the sexual education of children at the community level.

Keywords: Sex education, cultural values, primary school teachers.