تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی به شیوه گروهی بر اساس رویکرد گلاسر بر تغییر سبک هویت نوجوانان بزهکار پسر شهرستان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی به شیوه گروهی بر اساس رویکرد گلاسر بر تغییر سبک هویت نوجوانان بزهکار پسر شهرستان بوشهر بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه نوجوانان بزهکار پسر شهرستان بوشهر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه این پژوهش شامل 30 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (1992) بود. یافته ها نشان داد که میانگین نمره سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد در آزمودنی های گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بیشتر از گروه کنترل می باشد ولی میانگین نمره متغیر سبک هویت سردرگم - احتنابی در آزمودنی های گروه آزمایش در مرحله پس آزمون کمتر از گروه کنترل می باشدکه نشان از تاثیر مثبت آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد و تاثیر منفی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سبک هویت سردرگم - اجتنابی در آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه دارد. نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که با تقویت آموزش مهارت‌های اجتماعی به شیوه گروهی بر اساس رویکرد گلاسر در بین نوجوانان بزهکار می توان به بهبود سبک هویت آنان در مدارس کمک فراوانی نمود.

کلیدواژه‌ها


The effect of social skills training in a group manner based on Glaser's approach on changing the identity style of delinquent boys in Bushehr city

Type of article: research article

 

 Authors

Soudeh Rokni[1], Mohammad Reza Bahrani*[2]

[1]. MA of Department of Clinical Psychology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

[2]. Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Bushehr, Iran (corresponding author) mrbahrani@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research was the effect of social skills training in a group manner based on Glaser's approach on changing the identity style of delinquent boys in Bushehr city. The present research method is semi-experimental with a pre-test and post-test design. The statistical population of the present study consists of all juvenile delinquents in Bushehr city. The sample size of this research includes 30 people, which was obtained through simple random sampling. The data collection tool in this research was Berzonsky's (1992) identity style questionnaire. The findings showed that the average score of informational, normative and commitment identity styles in the subjects of the experimental group in the post-test phase is higher than that of the control group, but the average score of the variable identity style of confusion-confusion in the subjects of the experimental group in the post-test phase is less than The control group shows the positive effect of social skills training on informational, normative and commitment identity styles and the negative effect of social skills training on confused-avoidance identity style in the subjects of the experimental group compared to the control group. The general conclusion of the research showed that by strengthening social skills training in a group manner based on Glaser's approach among delinquent teenagers, it is possible to help improve their identity style in schools.

Keywords: teaching social skills in a group way based on Glaser's approach, identity style, delinquent teenagers.