تحلیل محتوای فصل اول کتاب جدید‌التالیف زیست‌شناسی پایه یازدهم (تنظیم عصبی) سال تحصیلی 1400-1401 به‌ شیوه ویلیام رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش زیست شناسی، گروه علو‌پایه، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم‌پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای مطالب فصل تنظیم عصبی کتاب جدید‌التالیف زیست‌شناسی یازدهم از منظر فعال‌بودن یا غیرفال‌بودن بر‌اساس الگوی ویلیام رومی بود. روش کار: تحقیق موجود به روش تحلیل محتوای کمی و روش آماری توصیفی انجام ‌شد. جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش، فصل تنظیم عصبی کتاب درسی جدیدالتألیف زیست‌شناسی پایه یازدهم سال تحصیلی 1401-1400 بود. در این مطالعه واحد تحلیل، جملات و تصاویر فصل تنظیم عصبی زیست‌شناسی یازدهم بوده که تدوین آن از نظر اندازه فعال‌بودن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج مطالعه نشان‌داد که شاخص درگیری برای جملات متون فصل تنظیم عصبی در کتاب زیست‌شناسی پایه یازدهم در بازه‌ی 0/15 و برای تصاویر این متون در بازه‌ی 0/43 بدست آمد. نتیجه‌گیری: نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که باتوجه به اینکه ضریب یادگیری جملات این بخش ، از 0/4 کم‌تر می‌باشد لذا مطالب تاًلیف‌شده به صورت فعالیت‌محور نبوده و با وضع مطلوب فاصله دارد. ضریب یادگیری تصاویر مربوط به این بخش بالای 0/4 است و نسبتاً فعالیت‌محور می‌باشد. لیکن انتظار می‌رود به صورت فعال‌تری تالیف شود.

کلیدواژه‌ها