روانشناسی اسلامی در عصر حاضر: بررسی تاثیر گوش دادن به قرآن کریم بر سلامت روان خانواده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبان های خارجی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

یکی از اولیت های اصلی زندگی بشر سلامت روان و نحوه دست یابی به آن می باشد. مشکلات متعدد در زندگی می تواند باعث بروز ناراحتی ها و ناهنجاری های روانی شود و سلامت روان انسان ها را در زندگی تحت تاثیر قرار دهد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر گوش دادن به قرآن کریم بر سلامت روان خانواده ها میباشد. برای انجام این پژوهش، 40 نفر از خانواده های شهر بوشهر که به روش نمونه گیری اتفاقی انتخاب شده بودند در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (در هر گروه 20 نفر). برای هر دو گروه، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شد. گروه آزمایش، بعد از پیش آزمون در 20 جلسه (35) دقیقه ای به تلاوت آیات قرآن کریم گوش دادند در حالی که گروه کنترل در معرض تلاوت آیات قرآن کریم قرار نگرفتند. داده ها از طریق روش کوواریانس تحلیل و تجریه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که گوش دادن به تلاوت آیات قرآن کریم بر سلامت روان خانواد ه ها در گروه آزمایش تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها


Islamic psychology in the present era: investigating the effect of listening to the Holy Quran on the mental health of families

Type of article: research article

Author

Hajar Shahhoseini[1]

[1]- PhD Student, Department of  Foreign Languages, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran, shahhoseinihajar@gmail.com

Abstract

One of the main priorities in human life is mental health and how to achieve it. Many problems in life can cause discomfort and mental abnormalities and affect the mental health of people in life. Therefore, the aim of this study is to investigate the effect of listening to the Holy Quran on the mental health of families. To carry out this research, 40 people from the families of Bushehr, who were selected by random sampling, were placed in two experimental and control groups (20 people in each group). For both groups, a general health questionnaire was used in the pre-test and post-test stages. After the pre-test, the experimental group listened to the recitation of the verses of the Holy Quran in 20 (35) minutes sessions, while the control group was not exposed to the recitation of the verses of the Holy Quran. The data were analyzed and tested through the covariance method. The results of the research showed that listening to the recitation of the verses of the Holy Quran had a positive effect on the mental health of the families in the experimental group.

Keywords: mental health, Holy Quran, families, Islamic psychology