تاثیر آموزش فلسفه ورزی بر خلاقیت و تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر آبپخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول)

2 دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دکتری برنامه ریزی درسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش فلسفه ورزی بر خلاقیت و تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر آبپخش بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر آبپخش تشکیل دادند. حجم نمونه این پژوهش شامل 30 نفر بود که از طریق نمونه گیری در دسترس بدست آمد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های خلاقیت تورنس (1998) و تفکر انتقادی فاشیون (1989) بود. یافته ها نشان داد که میانگین نمره تعدیل شده هر یک از مؤلفه های خلاقیت یعنی سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری در آزمودنی های گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بطور معناداری بیشتر از گروه گواه می باشد که نشان از تاثیر مثبت آموزش فلسفه ورزی بر هر یک از مؤلفه های خلاقیت یعنی سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری در آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه دارد.آموزش فلسفه ورزی موجب ارتقای تفکر انتقادی آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است که نشان از تاثیر مثبت آموزش فلسفه ورزی بر تفکر انتقادی در آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه دارد. نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که با تقویت آموزش فلسفه ورزی در بین دانش آموزان می توان به بهبود خلاقیت و تفکر انتقادی آنان در مدارس کمک فراوانی نمود.

کلیدواژه‌ها


The effect of philosophizing education on creativity and critical thinking of female students the fifth grade of the city of Abpakhsh

Type of article: research article

Authors

*Salimeh Rava[1], Reza Farashbandi[2], Reza Gholamian[3]

[1].MA of Department of Educational Administration, Boushehr Branch, Islamic Azad University, Boushehr, Iran (Correspondence) salimeh.rava@yahoo.com

[2]. PhD in Philosophy of Education, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

[3]. PhD in Curriculum Planning, Management and Planning Organization of Bushehr Province

Abstract

The aim of the present study was to investigate the effect of philosophizing education on creativity and critical thinking of fifth grade female students in Abpakhsh city. The present research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the present study was made up of all female students of the fifth grade of Abpakhsh city. The sample size of this research included 30 people, which was obtained through available sampling. The tools of data collection in this research were Torrance's (1998) creativity and Fashion's (1989) critical thinking questionnaires. The findings showed that the average adjusted score of each of the components of creativity i.e. fluidity, development, initiative and flexibility in the subjects of the experimental group in the post-test stage is significantly higher than that of the control group, which shows the positive effect of philosophizing education on Each of the components of creativity, i.e. fluidity, expansion, initiative and flexibility in the subjects of the experimental group compared to the control group. Philosophizing training has improved the critical thinking of experimental group subjects compared to the control group, which shows the positive effect of philosophizing training on critical thinking in experimental group subjects compared to the control group. The general conclusion of the research showed that by strengthening the education of philosophizing among the students, it is possible to improve their creativity and critical thinking in schools.

Keywords: Teaching philosophy, creativity, critical thinking.