بررسی رابطه هدف گرایی تحصیلی و نگرش تحصیلی با مسیر شغلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبپخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، بوشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هدف گرایی تحصیلی و نگرش تحصیلی با مسیر شغلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبپخش انجام شده است. نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی– همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را 471 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبپخش تشکیل دادند. حجم نمونه این پژوهش شامل 212 نفر بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای بدست آمد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)، نگرش تحصیلی اکبری (1383) و مسیر شغلی بورن (2000) استفاده شد. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که رابطه ی مثبت و معناداری بین هدف گرایی تحصیلی با مسیر شغلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبپخش وجود دارد، به این معنا که هر چقدر هدف گرایی تحصیلی دانش آموزان به تحصیل مثبت تر باشد، انطباق شغل با مهارت ها، علائق و ارزش های آن ها بیشتر می شود. بین نگرش تحصیلی تحصیلی با مسیر شغلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبپخش وجود دارد، به این معنا که هر چقدر نگرش تحصیلی تحصیلی دانش آموزان به تحصیل مثبت تر باشد، انطباق شغل با مهارت ها، علائق و ارزش های آن ها بیشتر می شود. بیشترین شدت همبستگی بین هدف گرایی تحصیلی با نگرش تحصیلی (44/0R=) و کمترین شدت همبستگی بین هدف گرایی تحصیلی با مسیر شغلی (278/0R=) می باشد. نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که با تقویت هدف گرایی تحصیلی در بین دانش آموزان می توان به بهبود نگرش تحصیلی با مسیر شغلی آنان در مدارس کمک فراوانی نمود.

کلیدواژه‌ها


Investigating the relationship between academic goal orientation and academic attitude with career path Students of the second year of high school in Abpakhsh city

 

Type of article: research article

 

 Authors

Razeih Negahaban[1], Seyyed Mohsen Mohammadi*[2]

[1].MA of Department of Curriculum planning, Boushehr Branch, Islamic Azad University, Boushehr, Iran

[2].Ph.D. Department of Psychology, Farhangian University, Bushehr, Iran Sayedmohsen447@gmail.com

Abstract

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between academic goal orientation and academic attitude with the career path of second year high school students in Abpakhsh city. The type of this research was applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of data collection. The statistical population of the present study was made up of 471 second year high school students in Abpakhsh city. The sample size of this research included 212 people, which was obtained through cluster sampling. In order to collect information, Boffard et al.'s (1998) educational goal orientation questionnaires, Akbari's academic attitude (2003) and Bourne's career path (2000) questionnaires were used. The results of the findings showed that there is a positive and significant relationship between academic goal orientation and the career path of the second year high school students of Abpakhsh city, in the sense that the more positive the academic goal orientation of the students is towards education, the job compatibility with Their skills, interests and values increase. There is a difference between the academic attitude and the career path of the second year high school students of Abpakhsh city, in the sense that the more positive the students' academic attitude towards education is, the greater the job compatibility with their skills, interests and values. The highest intensity of correlation is between academic goal orientation and academic attitude (R=0.44) and the lowest intensity of correlation is between academic goal orientation and career path (R=0.278). The general conclusion of the research showed that by strengthening academic goal orientation among students, it can be greatly helped to improve their academic attitude with their career paths in schools.

Keywords: academic goal orientation, academic attitude, career path.