آزمون مدل مفهومی نقش میانجی گر یادگیری خودتنظیمی و اهداف پیشرفت در رابطه بین باورهای معرفت شناسی و فرسودگی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، پیام نور، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگر یادگیری خودتنظیمی و اهداف پیشرفت در رابطه بین باورهای معرفت شناسی و فرسودگی تحصیلی بر روی نمونه ای 384 نفره از دانشجویان بالاتر از ترم 4 دانشگاه پیام نور شیراز انجام گرفت. اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پس از جمع آوری داده ها، ارزیابی الگوی پیشنهادی با روش تحلیل مسیر و استفاده از برنامه AMOS، انجام گرفت و یافته های حاصل از تحلیل الگویابی معادلات ساختاری برازش خوب الگوی نظری اولیه را با داده ها مورد تأیید قرار داد، و پس از اصلاح مدل مفهومی، برازندگی بسیارخوب الگوی نهایی با داده ها حاصل گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که باورهای معرفت شناختی دانشجویان، در شکل گیری نگرش آنها نسبت به فلسفه آموزش و تحصیل نقش تعیین کننده ای دارد و این نگرش ها و باورها به واسطه یادگیری خودتنظیمی، منجر به جهت گیری انگیزشی دانشجویان از طریق انتخاب اهداف پیشرفت می شود. جهت گیری که می تواند از یک طرف، پیشرفت و موفقیت یا از طرف دیگر، استرس و فرسودگی تحصیلی را در بلند مدت برای دانشجویان به ارمغان داشته باشد. در نتیجه، آگاهی دانشجو از فرایندهای شناختی خود، هم در انتخاب اهداف پیشرفت و هم در انتخاب مسیر صحیح یادگیری (خودتنظیمی شناختی) نقش تعیین کننده ای دارد.

کلیدواژه‌ها


 

Testing the conceptual model of the mediating role of self regulated learning and achievement goals in the relationship between epistemological beliefs and academic burnout

Type of article: research article

 Author

Farzad Poorgholamy[1]

[1]. Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payam Noor, Tehran, Iran farzad.pgh@gmail.com

Abstract

The present research was conducted with the aim of investigating the mediator role of self-regulated learning and progress goals in the relationship between epistemological beliefs and academic burnout on a sample of 384 students above the 4th semester of Payam Noor University in Shiraz. The sample members were selected using the random cluster sampling method and after collecting the data, the evaluation of the proposed model was carried out using the path analysis method and using the AMOS program, and the findings from the analysis of the structural equation modeling were a good fit of the initial theoretical model. confirmed with the data, and after modifying the conceptual model, a very good fit of the final model with the data was obtained. The results of the present research showed that students' epistemological beliefs play a decisive role in the formation of their attitudes towards the philosophy of education and education, and these attitudes and beliefs, through self-regulation learning, lead to students' motivational orientation through the selection of goals. Progress is made. An orientation that can bring progress and success on the one hand, or stress and academic exhaustion on the other hand, for students in the long term. As a result, the student's awareness of his cognitive processes plays a decisive role both in choosing progress goals and in choosing the correct learning path (cognitive self-regulation).

Keywords: self-regulated learning, achievement goals, epistemological beliefs, academic burnout.