آسیب شناسی فرایند تدریس با درنظر گرفتن یادگیری درس شیمی در دوره متوسطه دوم شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو معلم، ترم 5 رشته دبیری شیمی، دانشگاه علامه امینی تبریز(فرهنگیان)

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش ، آسیب شناسی فرایند تدریس شیمی با در نظر گرفتن یادگیری در دوره دوم متوسطه می باشد تحقیق حاضر یک پژوهش توصیفی-میدانی می باشد و جامعه آماری را جمعی از دبیران شیمی و دانش اموزان آن ها در شهر تبریز تشکیل می دهد برای هر جامعه آماری10 سوال بسته پاسخ طیف لیکرت و 1 سوال باز می باشد با توجه به این که جامعه آماری مورد نظر به تعداد 15 نفر دبیر و 200 نفر دانش آموز می باشد داده های حاصل از پرسشنامه از طریق تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد و در نهایت به مشکلات مربوط به فرایند تدریس و اهمیت آن، شناسایی و راهکار هایی نیز ارائه گردید. با نگاه عمیق به این مشکلات ، دبیران را موظف می دارد که در راستای بازبینی مجدد در نوع تدریس خود گام های اساسی را بردارند.

کلیدواژه‌ها


Pathology of the teaching process considering the learning of chemistry course in the second secondary school of Tabriz city

 

Type of article: research article

 

 Author

Milad Jafarian [1]

[1]. Student teacher, 5th semester of Department of Chemistry, Allameh Amini University of Tabriz (Farhangian) miladrjafarian@gmail.com

 

Abstract

The main goal of this research is the pathology of the chemistry teaching process considering learning in the second year of high school. The current research is a descriptive-field research and the statistical population consists of a group of chemistry teachers and their students in Tabriz city. For each statistical population, there are 10 closed-ended questions on the Likert scale and 1 open-ended question, considering that the statistical population in question is 15 teachers and 200 students. The data obtained from the questionnaire through data analysis in two The level of descriptive and inferential statistics was done and finally the problems related to the teaching process and its importance were identified and solutions were presented. By looking deeply at these problems, teachers are obliged to take basic steps in order to revise their teaching style.

Keywords: Pathology, chemistry teaching, learning process.