تحلیل محتوای بخش انتقال اطلاعات در نسل ها کتاب جدید‌التالیف زیست‌شناسی دوازدهم سال تحصیلی 1401-1400 به‌روش ویلیام رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی آموزش زیست شناسی، گروه علو‌م پایه، دانشگاه فرهنگیان، تبریز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای مباحث بخش انتقال اطلاعات در نسل ها کتاب جدید ‌التالیف زیست ‌شناسی دوازدهم از لحاظ فعال‌بودن یا غیرفال‌بودن بر‌مبنای الگوی ویلیام رومی می‌باشد. هدف: جملات و تصاویر‌ بخش "انتقال اطلاعات در نسل ها" کتاب زیست شناسی دوازدهم دوره دوم متوسطه تا چه اندازه به صورت فعال و یا غیرفعال تدوین شده است؟پژوهش موجود به روش تحلیل محتوای کمی و روش آماری توصیفی انجام ‌شد. جامعه‌ی مورد مطالعه در نظر گرفته شده در این پروژه ، فصل "انتقال اطلاعات در نسل ها" کتاب جدیدالتألیف زیست ‌شناسی پایه دوازدهم در سالتحصیلی 1401-1400 بود. نتایج این پژوهش نشان‌داد که شاخص درگیری برای جملات متون فصل "انتقال اطلاعات در نسل‌ها" در کتاب زیست‌شناسی پایه دوازدهم در بازه‌ی 08/0 و برای تصاویر این متون صفر بدست آمد. باتوجه به اینکه ضریب یادگیری جملات متن این بخش ، از 4/0 کم‌تر می‌باشد لذا مطالب تاًلیف‌شده به صورت فعالیت‌محور نمی‌باشد و با وضع مطلوب فاصله بسیاری دارد. ضریب یادگیری تصاویر مروبط به این بخش صفر است و بسیار غیر فعال می‌باشد لیکن انتظار می‌رود به صورت مناسبتری تالیف شود .

کلیدواژه‌ها


Analysis of the content of the information transfer section in the generations" newly authored biology book of the twelfth academic year 1401-1400 by the method of William Rumi

 

Type of article: research article

 

 Author

Ozra Feizi[1]

[1]. Bachelor student of biology education, Department of Basic Sciences, Farhangian University, Tabriz, Iran ozrafeizi400@gmail.com

Abstract

The aim of the present research is to analyze the content of the topics in the "Transmission of Information in Generations" book of the 12th Biology in terms of being active or not, based on William Rumi's model. Objective: To what extent are the sentences and images of the section "Information transmission in generations" of the 12th grade biology book of the second year of high school actively or passively compiled? The existing research was conducted using quantitative content analysis and descriptive statistical methods. The studied society considered in this project was the chapter "Information transfer in generations" of the new book authored by the twelfth grade biology in the academic year of 1401-1400. The results of this research showed that the conflict index for the sentences of the texts of the chapter "Information transmission in generations" in the twelfth grade biology book was in the range of 0.08 and zero for the images of these texts. Considering that the learning coefficient of the sentences of this section is less than 0.4, therefore, the authored content is not activity-oriented and is far from the ideal situation. The learning coefficient of images related to this section is zero and it is very inactive, but it is expected to be compiled in a more appropriate way.

Keywords: Content analysis, "Information transfer in generations", learning coefficient, being active, 12th biology, William Rumi.