بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر خلاقیت سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر خلاقیت سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر انجام شده است. روش این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 250 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 152 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های مسئولیت پذیری بر اساس مدل کارول (1991) و خلاقیت سازمانی رندسیپ (1979) بود. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر خلاقیت سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر تاثیر دارد. نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که با تقویت مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر می توان به بهبود خلاقیت سازمانی آنان در سازمان کمک فراوانی نمود.

کلیدواژه‌ها


Investigating the effect of social responsibility on the organizational creativity of the employees of the General Department of Education of Bushehr province

 

Type of article: research article

 

 Authors

Sakineh Etemadi[1], Mohammad Behrozi*[2]

[1].MA of Educational Management, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

[2]. Assistant Professor, Department of Management, Boushehr Branch, Islamic Azad University, Boushehr, Iran dr_m_behroozi@yahoo.com

Abstract

The present study was conducted with the aim of investigating the effect of social responsibility on the organizational creativity of the employees of the General Department of Education of Bushehr province. The method of this research was a descriptive survey. The statistical population of the present study included 250 employees of the General Directorate of Education of Bushehr province, who were selected through simple random sampling and according to Cochran's sample size formula, 152 people were selected. The data collection tool in this research was accountability questionnaires based on Carroll's model (1991) and Randsip's (1979) organizational creativity. The obtained data were analyzed using regression analysis. The findings showed that social responsibility has an effect on the organizational creativity of the employees of the General Department of Education and Culture of Bushehr province. The general conclusion of the research showed that by strengthening social responsibility among the employees of the General Department of Education of Bushehr province, it is possible to greatly help to improve their organizational creativity in the organization.

Keywords: social responsibility, organizational creativity, general education department of Bushehr province.