درباره نشریه

فصلنامه علمی- تخصصی "رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها " به صاحب امتیازی دکتر رضا فراشبندی با شماره ثبت ۹۲۰۱۳ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تابستان 1401 به صورت فصلنامه و با حضور اساتید برجسته در هیات تحریریه و شورای مشورتی هیات تحریریه و همچنین اساتید جوان و صاحب نام در داوری آن، به سردبیری دکتر رضا غلامیان منتشر می‌شود.

 زمینه ها و سرفصل‌های مطالعاتی که در چارچوب فعالیت این فصلنامه قرار می‌گیرد اعم از موضوعات کمی، کیفی، تلفیقی، مروری و ... عبارتند از:

© رویکرد فلسفه در مدارس

رویکردهای آموزشی فلسفه در مدارس

- رویکردهای فلسفی در برنامه ی درسی مدارس

- دیدگاه های اساتید برجسته حوزه فلسفه در حوزه مدارس

- فلسفه ایجاد مدارس

- بررسی فلسفه و اندیشه های تربیتی اندیشمندان در حوزه مدارس

- نقد فلسفی بر مدارس مختلف

- تعلیم و تربیت و فلسفه ورزی در مدارس

- فلسفه و اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

- رویکردهای مختلف تدریس در مدارس

- مقالات فلسفی در حوزه مطالعات بین رشته ای

- بحث آسیب شناسی فرهنگی در مدارس و حوزه های جامعه

- دیگر موضوعات مرتبط با فلسفه مدارس

©رویکرد فلسفه در سازمان ها

- رویکردهای فلسفی و آموزشی در مدیریت سازمان ها

- فلسفه تعالی سازمان ها

- نقش و جایگاه فلسفه در سازمان ها

 - فلسفه اخلاق در سازمان ها

- فلسفه ایجاد سازمان ها

- پارادایم های فلسفی در مدیریت سازمان ها

- بحث آسیب شناسی فرهنگی در سازمان ها و حوزه های جامعه

- دیگر موضوعات مرتبط با فلسفه سازمان ها