بررسی رابطه‌ی بین رهبری معنوی مدیران با سلامت و جو سازمانی در مدارس ابتدایی ناحیه سه شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده

هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی رابطه‌ی بین رهبری معنوی مدیران با سلامت و جو سازمانی در مدارس ابتدایی ناحیه سه شهر اصفهان می باشد. روش کار: روش پژوهش در این تحقیق توصیفی- همبستگی و جزو مطالعات کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی ناحیه سه شهر اصفهان تشکیل می دهند، که با استفاده از روش تصادفی 80 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه استاندارد سلامت و جو سازمانی می باشد که روایی آن ها مورد تایید اساتید و پایایی آن ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ80/0 برآورد و مورد تایید واقع شد، لازم به ذکر است که کلیه ی عملیات اجرایی پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. نتایج: ماحصل یافته ها نشان داد که بین رهبری معنوی مدیران با سلامت و جو سازمانی در مدارس رابطه موازی و همبستگی مثبتی وجود دارد. نتیجه‌گیری: نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که با تقویت رهبری معنوی مدیران می توان به بهبود سلامت و جو سازمانی معلمان در مدارس کمک فراوانی نمود.

کلیدواژه‌ها