تبیین برنامه درسی ترکیبی دروس فلسفه و منطق با استفاده از روش معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی استفاده از برنامه درسی ترکیبی و استفاده از روش معکوس در دروس فلسفه و منطق اجرا شده است.

روش کار: روش پژوهش حاضر، توصیفی _ تحلیلی است. گستره پژوهش، اسناد و مدارک معتبر است.

نتایج: استفاده از برنامه ترکیبی در دروس فلسفه و منطق این امکان را فراهم می‌کند که با استفاده از تکنولوژی، مرزهای فیزیکی کلاس درس گسترش یافته، دسترسی به محتوا و منابع یادگیری فراهم شود و توانایی مربیان برای دریافت بازخورد از پیشرفت یادگیرندگان بهبود یابد و از این طریق بتوان بهتر به اهداف دوره‌های آموزشی دست یافت. با استفاده از روش معکوس و یادگیری الکترونیکی می‌توان یادگیری اصول و قواعد را در خارج از کلاس درس انجام داد و کلاس درس بر کاربرد این علوم و انجام تمرین و پروژه‌ متمرکز شود. البته با توجه به اینکه یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار در اثربخشی یادگیری الکترونیکی، به‌کارگیری شیوه طراحی آموزشی مناسب برای شکل‌دهی به محیط یاددهی و یادگیری است؛ بنابراین نقش معلم در این برنامه درسی، طراح آموزشی است. طراحی که بتواند محیط جذابی را در کلاس درس حضوری و مجازی ایجاد کند تا مخاطبان با علاقه دروس مختلف را فرابگیرند.

نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که استفاده از برنامه ترکیبی به همراه روش معکوس علاوه بر اینکه کلاس را محدود به زمان و مکان خاصی نمی‌کند، به کاربردی شدن فلسفه و منطق نیز کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها