اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر تفکر انتقادی و تنظیم هیجان مثبت دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر چادگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر تفکر انتقادی و تنظیم هیجان مثبت دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر چادگان بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر چادگان تشکیل دادند. حجم نمونه این پژوهش شامل 30 نفر بود که از طریق نمونه گیری در دسترس بدست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پروتکل آموزش مهارت خودآگاهی جعفری و همکاران (1395) و پرسشنامه های تفکر انتقادی فاشیون (1989) و تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱) بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد و نتایج نشان داد آموزش مهارت خودآگاهی موجب بهبود تفکر انتقادی در آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه گردید. همچنین آموزش مهارت خودآگاهی موجب بهبود تنظیم هیجان های مثبت یعنی پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و بازارزیابی در آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه گردید. نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که با تقویت آموزش مهارت خودآگاهی در بین دانش آموزان می توان به بهبود تفکر انتقادی و تنظیم هیجان مثبت آنان در مدارس کمک فراوانی نمود.

کلیدواژه‌ها


The effectiveness of self-awareness skill training on critical thinking and positive emotion regulation of first secondary school boys in Chadegan city

Type of article: research article

 

 Author

Hafez Salehi[1]

[1]. MA  in History and philosophy of education, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. hafez.salehi72@gmail.com

Abstract

The aim of the current research was the effectiveness of self-awareness training on critical thinking and positive emotion regulation of male students of the first secondary school in Chadegan city. The method of the current research was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the present study was made up of all male students of the first secondary school in Chadegan city. The sample size of this research included 30 people, which was obtained through available sampling. The data collection tool in this research was Jafari et al.'s self-awareness skill training protocol (2015) and Fashion's (1989) critical thinking questionnaires and Garnevsky et al.'s (2001) emotion regulation questionnaires. In order to analyze the data, the analysis of covariance test was used and the results showed that self-awareness skill training improved critical thinking in the subjects of the experimental group compared to the control group. Also, self-awareness skill training improved the regulation of positive emotions, i.e., acceptance, positive refocusing, planning refocusing, positive reevaluation, and marketing in the subjects of the experimental group compared to the control group. The general conclusion of the research showed that by strengthening the training of self-awareness skills among students, it is possible to improve their critical thinking and regulate their positive emotions in schools.

Keywords: self-awareness skill training, critical thinking, positive emotion regulation.