پژوهش و توسعه آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان. کاشان، ایران (نویسنده مسوول)

چکیده

پژوهش رویکردی سازنده و مؤثر در تحقق اهداف است. از سوی دیگر، آموزش و پرورش رکن اساسی توسعه است. توسعه همه جانبه جامعه، در گرو توسعه آموزش و پرورش، بوده و توسعه آموزش و پرورش مستلزم درونی کردن فرهنگ پژوهش از جمله آموزش تحقیق و کاربست یافته های پژوهشی است. ضرورت دارد که مدیران و برنامه ریزان نظام آموزش و پرورش، امکانات و ساز و کارهای مناسب و مؤثر در این زمینه را شناسایی و اولویت گذاری نماید. معلمان و مربیان نیز که ستون اصلی و اجرایی تعلیم و تربیت هستند، باید فرآیند آموزشی– پرورشی خود را با استفاده از فنون تحقیقی و ترویجی پژوهش و خلاقیت گرایی اجرا نمایند، از جمله با روش معلم پژوهنده (پژوهش در عمل) می توانند در مورد مسائلی که در کلاس درس یا مدرسه با آن مواجه بوده به پژوهش پردازند و تا سرحد رفع مشکل یا نیل به اهداف انتظاری پیش روند .

کلیدواژه‌ها


Research and Development of Education

 

Type of article: research article

 

 Authors

Mohsen Niazi [1], Gholam Abbas Rahmani*[2]

[1]. Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran

[2]. Phd student  in sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran Rahmani855@yahoo.com

Abstract

Research is a constructive and effective approach in achieving goals. On the other hand, education is the basic pillar of development. The all-round development of the society is dependent on the development of education, and the development of education requires the internalization of research culture, including research education and the application of research findings. It is necessary for managers and planners of the education system to identify and prioritize suitable and effective facilities and mechanisms in this field. Teachers and trainers, who are the main and executive pillar of education, should implement their educational process using research and promotion techniques of research and creativity, including the method of the research teacher (research in action) They research the issues that they have faced in the classroom or school and proceed to the point of solving the problem or reaching the expected goals.

Keywords: education, development, school, teacher, research in education.