بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبپخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، بوشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبپخش انجام شده است. نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی– همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را 471 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبپخش تشکیل دادند. حجم نمونه این پژوهش شامل 212 نفر بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای بدست آمد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خوش بینی تحصیلی موران و همکاران (2013) و خودکارآمدی تحصیلی جینگ و مورگان (1999) استفاده شد. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که بین اعتماد با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبپخش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به این معنا که هر قدر میزان اعتماد بیشتر شود، خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نیز قوی تر می شود. بین تأکید تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبپخش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به این معنا که هر قدر میزان تأکید تحصیلی بیشتر شود، خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نیز قوی تر می شود. بین یگانگی تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر آبپخش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به این معنا که هر قدر میزان یگانگی تحصیلی بیشتر شود، خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نیز قوی تر می شود.

کلیدواژه‌ها


Examining the relationship between academic optimism and academic self-efficacy Students of the second year of high school in Abpakhsh city

 

Type of article: research article

 

 Authors

Seyedeh Habibeh Hedayat[1], Seyyed Mohsen Mohammadi*[2]

[1].MA of Department of Curriculum planning, Boushehr Branch, Islamic Azad University, Boushehr, Iran

[2].Ph.D. Department of Psychology, Farhangian University, Bushehr, Iran Sayedmohsen447@gmail.com

Abstract

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between academic optimism and academic self-efficacy of second year high school students in Abpakhsh city. The type of this research was applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of data collection. The statistical population of the present study was made up of 471 second year high school students in Abpakhsh city. The sample size of this research included 212 people, which was obtained through random cluster sampling. In order to collect information, Moran et al.'s academic optimism questionnaires (2013) and Jing and Morgan's (1999) academic self-efficacy questionnaires were used. The results of the findings showed that there is a positive and significant relationship between trust and academic self-efficacy of second year high school students in Abpakhsh city, in the sense that the higher the level of trust, the stronger the students' academic self-efficacy. There is a positive and significant relationship between academic emphasis and academic self-efficacy of second year high school students in Abpakhsh city, in the sense that the higher the academic emphasis, the stronger the students' academic self-efficacy. There is a positive and significant relationship between academic unity and academic self-efficacy of second year high school students in Abpakhsh city, in the sense that the higher the level of academic unity, the stronger the students' academic self-efficacy.

Keywords: Academic optimism, academic self-efficacy, students.