بررسی سیره ی حضرات معصومین (ع) در جذب و تربیت شاگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی سیره حضرات معصومین (ع) در جذب و تربیت شاگردان می باشد. روش کار: این پژوهش در زمره پژوهش های کتابخانه ای است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بررسی در بُعد تربیتی مسائلی همچون اصول اعتقادی دین و مذهب، احکام و قوانین شرعی و رشد اخلاق مورد توجه بوده است. ائمه اطهار (ع) برای نیل به این مطلوب از شیوه ‏های گوناگونی همچون ارتباط چهره به چهره، املای مطالب علمی، مناظره و استدلال و ... استفاده می‏ کردند. آنان با ارائه و بیان ویژگی ‏های لازم برای یک معلم، وظایف و بایسته ‏های لازم برای چنین افرادی را مشخص نموده و سایران را برای انتخاب یک مربی و معلم خوب راهنمایی نموده‏اند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد برخی از ویژگی‏ های معلم از منظر اهل‏بیت (ع) عبارتند از: خودسازی، تعهد و موقعیت‏ سنجی. با عنایت به نکات مزبور می‏ توان گفت از جمله مهم‏ترین وظایف اهل‏ بیت (ع) آن است که به تدریج، علوم الهی را، که مایه سعادت بشر است، به مردم بیاموزند و زمینه این امر را فراهم سازند. نتیجه‌گیری: نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که در این راه، با توجه به توانایی‏ ها و سنجش گروه سنی مخاطب و با استفاده از ابزارها و شیوه‏ های متفاوت در شرایط و مکان‏ های مختلف، به آموزش و پرورش مردم در موضوعات اعتقادی، فقهی، کلامی، مدیریتی، تاریخی بپردازند. امور مذکور سبب آن گردید تا روش اهل‏بیت (ع) به عنوان یک سیره علمی و تربیتی در بستر زمان توسعه یابد و علوم گوناگونی از آن دامنه گیرد؛ زیرا آنان در این امر مقدّس، علاوه بر اهداف تربیتی، اهداف آموزشی را نیز در نظر داشتند و بر اساس این اهمیت بود که صادقین با توجه به سنجش شرایط فرهنگی و سیاسی، توانستند شاگردان زیادی برای انتقال علوم به نسل‏های آینده و دفاع از شریعت اسلام پرورش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the history of the Prophets (PBUH) in attracting and training students

 

نویسندگان [English]

Omolbenin ghasemi: PhD student of Arabic language and literature, Islamic Azad University, Qom branch, Qom, Iran

 

چکیده [English]

Detailed Abstract

Introduction: The purpose of this research is to investigate the life of the Prophets (PBUH) in attracting and training students.

Materials and methods: This research is among the library researches that have been done using the descriptive-analytical method. Studying in the educational aspect of issues such as the religious principles of religion, Shari'a laws and moral development has been of interest. In order to achieve this goal, the Imams of Athar (a.s.) used various methods such as face-to-face communication, spelling of scientific materials, debates and arguments, etc. By presenting and stating the necessary characteristics for a teacher, they specified the duties and obligations of such people and guided others to choose a good coach and teacher.

Results and discussion: The findings of the research showed that some of the characteristics of a teacher from the perspective of Ahl al-Bayt (PBUH) are: self-improvement, commitment and situational assessment. Considering the above points, it can be said that one of the most important duties of the Ahl al-Bayt (AS) is to gradually teach people the divine sciences, which are the source of human happiness, and provide the basis for this.

Conclusion: In this way, according to the abilities and assessment of the age group of the audience and by using different tools and methods in different conditions and places, to the education and training of people in matters of faith, jurisprudence, theology, and management. pay history. The mentioned matters caused the method of Ahl al-Bayt (PBUH) to develop as a scientific and educational way in the context of time, and various sciences took its scope; Because in this sacred matter, in addition to educational goals, they also had educational goals in mind, and it was based on this importance that the Sadiqs, considering the cultural and political conditions, were able to acquire many students to transfer knowledge to future generations and defend Sharia. Cultivate Islam. One of the key issues in the field of management is the training of managers, especially senior managers. Senior managers in success or failure A management system plays a key role and therefore addressing the issue is of particular importance. What in this The research was followed, it is an examination of the model of training of senior managers in the biography of Hazrat Amirul Momineen (AS). Sireh

Hazrat Amirul Momineen (AS) is considered as one of the important sources in the field of Islamic management research. In this research, it was found that in the field of training of senior managers, many things can be traced in the biography of Hazrat Amirul Momineen (AS). Moral education is a set of actions that are carried out in order to teach moral principles and cultivate the desirable moral virtues of Islam. The main purpose of the research was to identify the foundations, principles and methods of moral education in the life of the Prophet (PBUH) and Ahl al-Bayt (PBUH). In this research, three main questions about moral education in the life of the Prophet (PBUH) and Ahl al-Bayt (PBUH) were discussed.

The main purpose of the research was to identify the foundations, principles and methods of moral education in the life of the Prophet (PBUH) and Ahl al-Bayt (PBUH). In this research, three main questions about moral education in the life of the Prophet (PBUH) and Ahl al-Bayt (PBUH) were discussed. In reviews In-depth and qualitative research was inferred from the sources of three bases, each of which is based on the principles and methods that are discussed and investigated. it placed. Summarizing the basics, principles and methods studied indicates that in the biography of the Prophet (PBUH) and Ahl al-Bayt (PBUH) Ethics and moral education originate from faith and belief in God. Masoomin have always paid attention to the training of educators who can fulfill their moral duty in various cases, independently or by referring to authoritative sources. recognize and perform their moral duty without being influenced by external and internal obstacles; In addition, the precision in the biography of the Prophet (PBUH) and Ahl al-Bayt (PBUH) shows that in this biography, a balanced view of reason, revelation, religion, morals, current goodness and

Hasan Faali has always considered; It means that these sources should not be left aside nor should they be magnified about them Each of them is recognized in its true extent; It is this view that gives comprehensiveness to moral education and the policy makers of the educational and cultural system can spread this educational view in the entire educational and cultural system with their desired planning. Therefore, the proposal of this research for other researchers in order to add depth and richness to this issue is that Researches should be carried out separately on each of the foundations, principles and methods of moral education, so that based on the consistent findings of these researches, there will be guidelines for developing a model of moral education based on the teachings of moral education in the life of the Prophet (PBUH) and Ahl al-Bayt (AS) should be provided to make the field possible for empirical research.

Keywords: Way, education, way of education of imams (pbuh), attracting students.

Adib, Mohammad Hossein, 1990, the way and method of education from the perspective of Imam Ali (a.s.), translated by Seyyed Mohammad Radmanesh, Manare Kitab Institute [In Persian].
Ahmadi Mianji, Ali (1426 AH). Schools of Imams (AS), Schools of Imam Ali (AS).
 Qom: Dar al-Hadith  [In Persian].
Ahmadi, Seyyed Ahmad, 1989, principles and methods of education in Islam, Isfahan, Jihad University Press [In Persian].
Ahsai, Ibn Abi Jumur (1405 AH) Awali Al-Leali. Qom: Seyyed al-Shohda Publications [In Persian].
Al-Ahwani, Ahmad Fawad (1412 AH). Education in Islam. Ch2. C1. Cairo: Dar al-Maarif [In Persian].
Al-Ali, Noor al-Din (1420 AH) Imam al-Sadiq as Arafa Ulama al-Gharb. Beirut: Dar al-Fakr publishing house [In Persian].
Amadi, Abdulwahid, (2010), Gharral al-Hakm and Darr al-Kalam. What is the seventh Translated by Mohammad Ali Ansari. Qom: Publishing House of Imam Asr Ajlullah Ta'ala Faraja Al-Sharif [In Persian].
Amin, Seyyed Mohsen (1997). The life of the innocent. Translated by Mohammad Baqer Hojjati. Ch2. Tehran: Soroush [In Persian].
Amin, Seyyed Mohsen, 1419, AH, Ayan al-Shia, researched by Seyyed Hasan Amin, Beirut Dar al-Taraif [In Persian].
Amini, Ebrahim, 1997, Islam and Education, Association of Parents and Teachers [In Persian].
Amoozgar, Mohammad Hassan, 1996 AH, Islamic ethics and education, Tehran, Association of parents and educators [In Persian].
Ansarian, Hossein, 2004, Ahl al-Bayt (AS) Arshian Farsh Nashin, Qom, Dar al-Irfan
 [In Persian].
Anuri, Hassan (2012) Farhang Bozhar Sokhon. Tehran: Sokhon Publications [In Persian].
Arafi, Alireza, 1997, Educational goals from the perspective of Islam, Research Institute of Hoza and University, Tehran, Study and Compilation Organization [In Persian].
Arfa, Seyyed Kazem, 1994, The practical life of Ahl al-Bayt (AS), Faiz Kashani Research and Publishing Institute [In Persian].
Azarnoush, Azartash, 2000, Contemporary Arabic-Persian Culture, Tehran, Nei Publishing [In Persian].
Bagheri, Khosrow (2011). A new look at Islamic education. Tehran: Educational Research and Planning Organization of the Ministry of Education [In Persian].
Bagheri, Khosrow, 1994, A New Look at Islamic Education, Tehran, Madrasah Publications [In Persian].
Bakhtiari, Tayyaba, 2008, 8th Khurshid, Qom, Jam Jawan [In Persian].
Benari, Ali Hammet (2000). Moral education and the need to look at it again. C2. Tehran: Islamic Publishing House [In Persian].
Broumand, Seyyed Mehdi, 2013, teaching methods in Nahj al-Balagha and Sunnah in Islam, Qom, Kitab Mobin[In Persian].
Chenarani, Mohammad Ali, 2008, Moral and social behavior of Imam Reza (a.s.), Mashhad, Pagahan [In Persian].
Danai Fard, Hassan; Alwani, Mehdi; Azar, Adel (2009). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. What is the third Tehran: Safar Publications [In Persian].
Daylami, Hasan bin Abi al-Hassan (1408 AH). Irshad al-Qulob C3. Qom: Sharif Razi Publications [In Persian].
Delshad Tehrani, Mustafa, 2006, Summary of Prophetic Life, Tehran, Darya [In Persian].
Ehsan Bakhsh, Sadegh, 1990, works of Al-Sadeghin, Qom, public relations of Gilan Friday prayer headquarters [In Persian].
Erbali, Ali bin Isa, 2003, Kashf al-Ghamma fi Ma'rifa al-A'imah, Tehran, Islamia Publications [In Persian].
Eshtredi, Mohammad, 1995, A Glimpse on the Life of Imam Reza (A.S.), Tehran, Motahar Publishing House [In Persian].
George Zidan, The History of Islamic Civilization, translated by Ali Javaher Kalam, no place [In Persian].
Haider, Asad (2011 AH) Imam al-Sadiq and al-Mahabh al-Urba. Beirut: Al-Kutub al-Arabi Publishing House [In Persian].
Hakimi, Amir Mahdi, 2003, Seerah of the Imams (AS), Tehran, Farhang Islamic Publishing House [In Persian].
Haramili, Mohammad Bin Hassan, 2004 AH, Vasal al-Shi'a to graduates of Shari'ah issues, edited by Abdur Rahim Rabbani Shirazi, Tehran, Maktabeh al-Islamiya [In Persian].
Harrani, Ibn Shuba, Abu Muhammad al-Hussein bin Ali bin Al-Hussein, 1997, Tohf al-Aqool, translated by Mohammad Baqer Kameraei, Tehran, Kitabachi, 6th edition
 [In Persian].
Hojjati, Seyyed Mohammad Baqir, 2013, an overview of a part of the biography and moral and educational guidelines of Hazrat Saman al-Hajj, Mashhad, Astan Quds Razavi [In Persian].
Hosseinizadeh, Ali, 2001, religious education, educational life of the Prophet (peace be upon him and his family) and Ahl al-Bayt (a.s.), under the supervision of Alireza Arafi, Qom, Hozha and University [In Persian].
Ibn Abi al-Hadid, Ezz al-Din Abi Hamid Abd al-Hamid bin Hiba Allah (1426 AH). Explanation of Nahj al-Balagha. Baghdad: Dar al-Kitab al-Arabi [In Persian].
Ibn Faris, Abi al-Hussein Ahmad, 1422 AH, Mujam Maqais al-Lagheh, Beirut, Dar Ahya al-Trath al-Arabi [In Persian].
Ibn Khaldoun, Abdul Rahman (2012 AH). History of Ibn Khaldun. Beirut: Scientific Institute for Press [In Persian].
Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram, 1414, AH, Lasan al-Arab, Beirut, Dar Sader [In Persian].
Ibn Saad, Muhammad, 2003, Tabaqat al-Kubari, Beirut, Dar al-Kitab al-Alamiya, Bita [In Persian].
Ibn Shahr Ashub, Mohammad Bin Ali, Bita, Manaqib Al Abitaleb, Qom, Allameh [In Persian].
Istilami, Mahmoud, 2001, Seerah Masooman (PBUH), Qom, Publications of Imam Khomeini Educational and Research Institute [In Persian].
Jafar Nejad, Mohammad Javad, 2002, Works of the Presence and Blessings of Imam Reza (AS) in Iran, Qom, Salim Publications [In Persian].
Khan Sanmi (Sabouri), Sha'ban (1999). Memoirs of Amir Momenan (AS). What is the sixth Qom: Book Garden Institute [In Persian].
Khosravi, Musa, 2001, The life of Hazrat Ali bin Musa al-Reza ((a)), Tehran, Islamia [In Persian].
Khwarazmi Alwan, Abdullah, Naseh (1412 AH). Education of children in Islam. C1. The third form out of place without [In Persian].
Nahj al-Balagha, Mohammad Dashti, 2010, Qom, Ba'ath, print 1  [In Persian].
Nahj al-Balaghe Karim [In Persian].
Nahj al-Fasaha, 2007, translated by Ali Akbar Mirzaei, Qom, Amiran, 6th edition
 [In Persian].
Peshwai, Mahdi, 1428 A.H., the biography of Peshwaiyan, a perspective on the social, political and cultural life of the infallible imams (a.s.), with an introduction by Jafar Sobhani, Qom, Imam Sadiq Institute (a.s.) [In Persian].
Safiha Sajjadiyeh [In Persian].
Talafi Zariani, Ali Akbar, 1995, Fadael Al-Reza, Nik Ma'arif Publications [In Persian].