بررسی نقش و جایگاه مهارت های مدیریتی در رضایت شغلی و بهره وری کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش و جایگاه مهارتهای مدیریتی در رضایت شغلی و بهره وری کارکنان بوده است. روش کار: روش کار توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات با  بررسی نظری و مرور نتایج سایر پژوهش ها و ارائه مفهوم مهارتهای مدیریتی و بهره وری کارکنان انجام شد. با توجه به ارتباط مهارتهای مدیریتی در رضایت شغلی و بهره وری کارکنان و برای افزایش آگاهی بهتر کارکنان لازم است آموزش‌های لازم در این زمینه صورت پذیرد. یافته ها: رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره‌وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار، افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار و بالا بردن روحیه کارکنان است. رضایت شغلی بر مسایل مهمی مانند میزان تأخیر، غیبت، ترک خدمت و همچنین بر کارایی و اثربخشی فردی مانند میزان تولید و بهره‌وری فرد تأثیر می‌گذارد. نقش عامل انسانی در پیشبرد امور جامعه، دارای اهمیتی خاص است و مؤثرترین رکن تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود. نتیجه‌گیری: یافته ها نشان داد که هر چه مدیران به مقوله مهارت انسانی مدیریت توجه منظم و هدفمندتری داشته باشند. تدوین استراتژی ایجاد انگیزه و ایجاد تعلقات سازمانی در کارکنان بیشتر صورت می پذیرد. بدین خاطر پیشنهاد می شود مسئولین ذی ربط باید به مقوله مهارت فنی مدیریت توجه دقیق و تیزبینانه تری داشته باشند تا موجب ارتقاء سطح رضایت شغلی کارکنان در سازمان گردد.

کلیدواژه‌ها