دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، تیر 1402 
تأثیر آموزش به روش مونته‌سوری بر تفکر خلاق کودکان کار شهر تهران

صفحه 13-27

10.22034/esbam.2023.401731.1025

مرتضی عندلیب کورایم؛ مائده رفیع زاده؛ فرزانه جعفری سریزی؛ پریسا لاریجانی؛ هادی طیبی؛ سمیرا رودگر