بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی با شادمانی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان دشتستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، موسسه آموزش عالی فردوس رهجویان دانش برازجان، برازجان، ایران

2 دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، بوشهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی با شادمانی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان دشتستان صورت گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 784 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهرستان دشتستان بود که از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبتی تعداد 258 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) و شادکامی آرگیل و همکاران (1989) بود. یافته ها نشان داد که بین متغیر فضیلت سازمانی با متغیر شادمانی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه بین هر یک از مؤلفه‌های فضیلت سازمانی شامل خوش‌بینی، اعتماد، همدردی، بخشش و انسجام با شادمانی رابطه مثبت وجود دارد. نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که با تقویت فضیلت سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی می توان به افزایش شادمانی سازمانی آنان در مدارس کمک فراوانی نمود.

کلیدواژه‌ها


Investigating the relationship between organizational virtue and organizational happiness of primary school teachers in Dashtestan

 

Type of article: research article

 

 Authors

Hedyeh Hajipur[1], Seyyed Mohsen Mohammadi*[2] Amir Farrokhnejad[3]

 

[1].MA of Educational Sciences, Ferdous Rahjovian Danesh Institute of Higher Education, Borazjan, Iran

[2].Ph.D. Department of Educational Sciences, Ferdous Rahjovian Danesh Institute of Higher Education, Borazjan, Iran Sayedmohsen447@gmail.com

[3]. Assistant Professor, Department of Educational Management, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

Abstract

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between organizational virtue and organizational happiness of elementary school teachers in Dashtestan. The research method was applied in terms of purpose and descriptive in terms of correlational data collection. The statistical population of the present study was 784 primary school teachers of Dashtestan city, 258 of whom were selected through proportional stratified sampling. The data collection tool in this research was the organizational virtue questionnaires of Cameron et al. (2004) and Shadkami Argyle et al. (1989). The findings showed that there is a positive and significant relationship between the variable of organizational virtue and the variable of organizational happiness. In addition, there is a positive relationship between each of the components of organizational virtue, including optimism, trust, sympathy, forgiveness, and cohesion with happiness. The general conclusion of the research showed that by strengthening organizational virtue among primary school teachers, it is possible to greatly help to increase their organizational happiness in schools.

Keywords: organizational virtue, organizational happiness, primary school teachers.